BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /BC- ĐHTB  

  Sơn La, ngày   tháng 02 năm 2016

 

 

 

 

      BÁO CÁO

Tình hình, kết quả tổ chức chương trình trồng cây nhân dịp

Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

 

 

I.   TÌNH HÌNH KẾT QỦA TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG CÂY NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN NĂM 2016

        1.  Công tác tổ chức chỉ đạo

         - Tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La.

          - Nhà trường đã ban hành kế hoạch số 88/KH-ĐHTB ngày 28/01/2016 về việc trồng cây phân tán nhân dịp tết trồng cây và Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 năm 2016.

          2. Kết quả triển khai thực hiện

          2.1. Số lượng cây trồng

          - Ngày 15/02/2016 đã tổ chức 20 cây Long não, với chiều cao khoảng 2m.

          - Nguồn cây giống: mua từ ngoài tỉnh.

         2.2. Vị trí và địa điểm tổ chức trồng cây: tại khuôn viên Trường Đại học Tây Bắc, tổ 2, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La.

         2.3. Công tác tổ chức bàn giao và chăm sóc quản lý bảo vệ cây sau khi trồng

         - Giao cho Phòng quản trị Cơ sở Vật chất phối  hợp với Khoa Nông – Lâm chăm sóc và bảo vệ.

         - Hiện tại cây phát triển, sinh trưởng tốt.

         2.4. Kinh  phí thực hiện trồng cây

         - Nguồn kinh phí: vận động từ các đơn vị, cá nhân trong Trường.

         II. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

          1.     Những kết quả đạt được

          - Qua công tác tuyên truyền, triển khai các hoạt động trồng cây đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên trong toàn Trường về công tác trồng, chăm sóc và bảo về cây xanh.

          - Lễ ra quân trồng cây được tổ chức triển khai theo đúng kế hoạch đã ban hành và đạt kết quả tốt.

         2. Những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc

          - Trong quá trình triển khai kế hoạch Nhà trường còn gặp một số khó khăn về: nguồn giống cây trồng, nguồn kinh phí, huy động nguồn lực đầu tư còn gặp nhiều khó khăn.

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY

           1.     Kế hoạch trồng cây nhân dịp 19.5.2016

             - Tổ chức trồng tại khuôn viên Nhà trường với khoảng 60 cây bóng mát.

             - Nguồn cung ứng giống cây: tại tỉnh Sơn La.

             - Tổng kinh phí: khoảng 60 triệu đồng.

              - Nguồn kinh phí: vận động từ các đơn vị, cá nhân trong Trường.

              2. Kế hoạch chuẩn bị trồng cây nhân dịp Tết Ất Dậu năm 2017

            (Nhà trường sẽ ban hành kế hoạch cụ thể kèm theo báo cáo đơn vị chức năng).

          Trên đây là báo cáotình hình, kết quả tổ chức chương trình trồng cây nhân dịpTết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 và  Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 năm 2016 của Trường Đại học Tây Bắc.

 

     Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG       

      - Hiệu trưởng (để báo cáo);

      - Sở NN&PTNN tỉnh Sơn La (để báo cáo);                                                                               

     - Phòng QT CSVC;

      - Lưu Phòng HCTH.