BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /BC- ĐHTB  

  Sơn La, ngày   tháng 02 năm 2016

 

 

 

 

      BÁO CÁO

Tình hình, kết quả tổ chức chương trình trồng cây nhân dịp

Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

 

Sáng ngày 15/10/2014, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Lễ khai giảng khóa học K55, năm học 2014 - 2015. BBT Website trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai giảng năm học của NGƯT. TS. Nguyễn Văn Bao, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

 

link_items); ?>