Địa chỉ:
Trường Đại học Tây Bắc - Tổ 2 - Phường Quyết Tâm
TP. Sơn La
Sơn La
360000
Việt Nam
Send an Email