PHÒNG QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

               

 

 

 

              Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Duy Quang

 

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà Điều hành, Trường Đại học Tây Bắc

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổng số cán bộ viên chức: 26

- Trong đó: 02 Thạc sỹ, 03 Cử nhân.

- Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Duy Quang

- Phó Trưởng phòng: ThS. Hà Văn Niệm

Chức năng, nhiệm vụ: giúp Hiệu trưởng quản lý và sử dụng cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động chuyên môn, giảng dạy, học tập, vui chơi, giải trí của cán bộ, công chức, viên chức và người học trong Nhà trường.

 

Cán bộ viên chức Phòng Quản trị Cơ sở vật chất