BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 506/TB-ĐHTB

    Sơn La, ngày 13 tháng  6 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản, công cụ, dụng cụ thanh lý năm 2015

 

 

Thực hiện Quyết định số 403/QĐ-ĐHTB ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc về việc thanh lý tài sản năm 2015;

Sau khi tổng hợp số liệu, Nhà trường thông báo bán đấu giá thanh lý các tài sản, công cụ, dụng cụ bao gồm: 27 danh mục tài sản, 26 danh mục công cụ dụng cụ; 50 con thỏ (số lượng cụ thể có trong danh mục kèm theo).

Hội đồng thanh lý tài sản thông báo tới cá nhân, đơn vị trong và ngoài Trường có nhu cầu mua tài sản thanh lý nộp phiếu đăng ký về phòng Quản trị CSVC- Tầng 3- Nhà Điều hành, Trường Đại học Tây Bắc ( đ/c Hoàng Thị Huế - sđt: 0904 607 655) từ ngày 13/6/2016 đến ngày 24/6/2016. Tài sản thanh lý sẽ được bán cho cá nhân, đơn vị có giá mua cao nhất.

Phiếu đăng ký sẽ được Hội đồng tổng hợp công khai. Thời gian, địa điểm bán thanh lý sẽ được Hội đồng thông báo cụ thể tới các cá nhân đơn vị được mua.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các đơn vị trong Trường;

- Website Trường;

- Lưu: VT, QTCSVC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QTCSVC

 

Đã ký

 

Nguyễn Duy Quang