BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 506/TB-ĐHTB

    Sơn La, ngày 13 tháng  6 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc bán đấu giá tài sản, công cụ, dụng cụ thanh lý năm 2015

 

Xem tiếp...