•   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:      /BC- ĐHTB  

    Sơn La, ngày   tháng 02 năm 2016

   

   

   

   

        BÁO CÁO

  Tình hình, kết quả tổ chức chương trình trồng cây nhân dịp

  Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

   

  Xem tiếp...
 • Diễn văn Khai giảng năm học 2014 - 2015

  Sáng ngày 15/10/2014, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Lễ khai giảng khóa học K55, năm học 2014 - 2015. BBT Website trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai giảng năm học của NGƯT. TS. Nguyễn Văn Bao, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.

   

  Xem tiếp...
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số: 506/TB-ĐHTB

      Sơn La, ngày 13 tháng  6 năm 2016

   

  THÔNG BÁO

  Về việc bán đấu giá tài sản, công cụ, dụng cụ thanh lý năm 2015

   

  Xem tiếp...